Laugh Flow & Grow Retreat

A three-day retreat designed to connect you to your body, mind and spirit for personal growth. Mornings start with yoga, breathwork and laughter. Afternoon sessions…

ตอบทุกข้อสงสัย ดีท็อกซ์ดีจริง หรือแค่กระแส

บทความนี้จะไขทุกคำถามตั้งแต่การล้างสารพิษ หรือดีท็อกซ์คืออะไร ไปจนถึงปิดสรุปว่าเราจำเป็นต้องล้างสารพิษหรือไม่ รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่คุณต้องคำนึงถึงหากตัดสินใจ ‘ล้างสารพิษ หรือดีท็อกซ์’นั่นเอง